Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A en C

De 41ste GnVeldCie was samengesteld uit dienstplichtigen an de lichting 48-1 die opgekomen waren in de Kromhoutkazerne te Utrecht en "kamp 1914" te Amersfoort. Na aankomst te Batavia werden de drie pelotons ingedeeld bij de reeds aanwezige Genie-compagnieёn van de "7 december Divisie" om ingewerkt te worden en ervaring op te doen.

De staf werd verdeeld over de Genie-compagnieёn  van de "7 December Divisie" en kwam pas in mei 1949 weer bijeen. Het 1e peloton werd gelegerd in Soekaboemi bij 11 GnVldCie. In de aanloop van de 2e politionele actie vertrok 11 GnVeldCie naar Midden Java waarna het peloton toegevoegd werd aan 13 GnVeldCie en gelegerd in Bandoeng. Het 2e peloton werd toegevoegd aan 12 GnVeldCie en gelegerd in Soebang met o.a. detachementen te Malongbong, Soemedang en Koeningan. Het 3e peloton werd uiteindelijk ingedeeld bij 13 GnVeldCie en gelegerd te Garoet met detachementen te Tasikmalaja, Bandjar en Tjiamis.

De werkzaamheden van de 41 GnVeldCie bestond o.a. uit het vrijmaken van Baileymateriaal, dat gebruikt was om tijdelijke bruggen te slaan, en deze bruggen te vervangen door vaste constructies, het onderhouden van de onderkomens van de militairen en het openhouden van de convooiwegen door het dichten van coupures, herstellen van de wegen en repareren van de bruggen etc. Vooral na het staakt het vuren van 10 augustus 1949 werd in snel tempo het Baileymateriaal afgebroken en afgevoerd naar Nederland.

Tijdens de 2e politionele actie, op 19 december 1948, trok het 3e peloton, als onderdeel van de 13 GnVeldCie, mee op naar Rangkasbitoeng en Labuan (Bantam). Na de actie keerde men weer terug naar het oude vak.
De overige pelotons namen niet actief deel aan de actie.

Op 2 mei 1949 kreeg de 41 GnVeldCie een eigen vak toegewezen. De pelotons werden gelegerd in Tasikmalaja, Tjililin (1e pel), Garoet, Tjikajang, Malongbong (2e pel) en Tjiamis, Bandjar en Pangandaran (3e pel).
Na het "cease fire" van 10 augustus 1949 werd reeds begonnen met het overdragen van gebied aan de TNI. Pangandaran op 16 oktober en Malongbong op 21 december waren de eerste grote plaatsen die werden overgedragen.

41e Genie Veldcie KL