Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Uitvoeringen:
A - B - C - D - G
B: Nieuw Guinea detachement
43e Cie. A.A.T.
KL
Detachement Nieuw Guinea met toevoeging 1-43 A.A.T. (afwijkend)

Collectie Frans Scale
Asbak  10 . 9 . 1949  -  1 . 4 . 1951
43 Cie A.A.T. KL
Westraven Utrecht