Uitvoering:
Alleen metalen schoudertitel (A)
De EERE - JAGER - BADGE
onderscheidingsteken bij het 1e Bataljon Jagers
 
Toegekend op 5 januari 1948 door De Eereraad van het 1e Bataljon Jagers aan Sergeant Nelissen 'uit waardering voor de wijze waarop hij zich jegens het 1e Bataljon Jagers heeft verdienstelijk gemaakt'.
Oorkonde van de Eere-Jager-Badge op naam van Sergeant A.M. Nelissen.
 
'Hij is, als Commandant van het Pionierpeleton in de periode van November 1946 to Januari 1948 bij voortduur belast geweest met het opsporen en onschadelijk maken van bommen en andere explosieven in het door ons beschermde gebied;
 
hij heeft herhaaldelijk door zijn koelbloedig en vakkundig optreden onheil voor eigen troepen en Indonesische bevolking weten te voorkomen.'
 
nb
Sergeant Nelissen werd bij KB no 6 van 22 juni 1948 onderscheiden met de Bronzen Leeuw
 
Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
1e Bataljon
Jagers
Ach, menneke toch!
populaire slagzin bij 1-R.J.
Het OVW-bataljon 1-RJ bestond voornamelijk uit vrijwilligers  uit Brabant en Limburg. Na de opleiding bij het 2e RNID (Royal Neth. Inf. Depot) te Fournes (Fr.) werd het bataljon gelegerd in Zeeuws Vlaanderen en ingezet bij de beveiliging van Antwerpen. Via Engeland, waar het bataljon werd voorzien van de noodzakelijke uitrusting, vertrok het naar Indië. Daar de bevelhebber van het South East Asia Command (SEAC), de admiraal Mountbatten, vanaf 2 november 1945 een landingsverbod op Java en Sumatra voor Nederlandse troepen had ingesteld werd er uitgeweken naar Malakka. Dit verbod is in maart 1946 opgeheven. Kort nadat het bataljon begin maart in Batavia arriveerde nam het posten over van de daar gelegerde KNIL eenheden. In plaatsen als Depok, Tjiteureup, Pondok Benda en Tjileungsir werden door het bataljon stellingen betrokken. Op 24 maart 1946 nam een peloton van de 2e cie deel, samen met het KNIL, aan de bezetting van Depok. 
 
Door intensief te patrouilleren en acties, zoals eind april bij Loeloet en op 7 juni de zuiveringsactie in brigadeverband in het gebied tussen Klender en Pondok Gedeh werden de infiltraties en de terreur van de tegenstander tegengegaan. In juli werd het bataljon afgelost en verplaatst naar Batavia en Pasar Djoemahat. De 1e cie bleef in de voorste lijn en bezette op 22 juli Pasirkapa nabij Buitenzorg. Medio augustus werd het bataljon aangewezen als 'Java-reserve'. Dit hield in dat het bataljon waar nodig op Java ingezet kon worden. Tot november bleef het bataljon zijn posities rond Batavia innemen. Na te zijn afgelost door eenheden van de '7 december divisie' werd het bataljon verplaatst naar Padang op Sumatra. Het bataljon werd belast met de beveiliging van het vliegveld en was gelegerd in de noord-sector van Padang. Begin januari 1947 werden er enkele acties gevoerd, waarbij o.a. de kampongs Nanggalo, Koerogadoeng en Pondokkopi werden gezuiverd. Hierna werd het in Padang een stuk rustiger. 
 
Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, trok het bataljon op naar het noorden en bezette Pasar Baroe, Loeboekboeaja, Baringin en Loeboekaloeng. Enkele weken na de actie werd het bataljon afgelost door 1-8 RI en gelegerd in Padang. De 3e cie kwam in Si Goentoer Moeda en Boengoes zuid van Padang te liggen. Deze rust duurde echter niet lang. In december loste het bataljon 2-14 RI af dat ten westen en zuiden van Padang gelegerd was. In dit gebied met posten te Indaroeng, Bandarboeat en Ladang verbleef het bataljon tot aan de repatriëring. 
 
Schuifpassant en emblemen van de 1e Luitenant Blonk, I Jagers OVW
Op zijn linker mouw droeg hij:
- schoudertitel
- mouwleeuw (eigen fabrikaat)
Op zijn rechter mouw:
- schoudertitel
- embleem U-brigade
- OVW embleem
Generaal Spoor met majoor M.P.A. den Ouden, BC 1e Bataljon Jagers, 
28-02-1946 / 04-05-1948 bij repatriering van het bataljon.
Den Ouden zal tijdens de Koreaanse oorlog, met 21 andere Nederlanders, tijdens een Chinese aanval nabij Seoul omkomen. 
Voor meer info zie: https://carre.nederlandseofficierenvereniging.nl/nr-2-2021/denouden/

Uitnodiging voor de gemeenschappelijke maaltijd in de AMJV op 13 januari 1948 
WELFARE JAGERS
Door de voorzitter van de Ereraad der Jagers, maj. H. Kortbeek werden namens de Bataljonscommandant, lt.kol. Joh. Flink aan enkele Jagers van het 3e Garderegiment in de JPO Stichting te Batavia de badge behorende bij de onderscheiding van Ere Jager uitgereikt. Kortbeek reikt de Erebadges uit, naast hem staat de kapt.adj. G. Dekkers. Van links naar rechts de pas benoemde Ere Jagers: sergt. KNIL G.J. Renze, sergt. G. Bahlman uit Rotterdam, korp. M. Fortuin uit Strijensas, korp. J. Wezemer uit Rotterdam, Jager 1e kl. A.A. van Bergen uit Amsterdam, Jager 1e kl. M. Boers uit De Lier, Jager 1e kl. J.H. van der Griend uit Jutphaas.
Fotocollectie Dienst voor Legercontacten Indonesië
Schoudertitel in stof
Majoor M.P.A. den Ouden, commandant van het 1e bataljon Jagers schudt de hand van een Britse officier
Datum : 29 oktober 1946
Locatie : Indonesië, Nederlands-Indië, Padang, Sumatra