Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Algemene en bijzondere eisen, als vastgesteld in rondschrijven DCO d.d. 15 Januari 1948, Nr.: 78 DCO 08 VERTR/ V.S.
======================================================================================
 
 
I. ALGEMENE EISEN VOOR PARACHUTSTEN
 
1. In verband met de speciale taak, welke bedoeld personeel zal hebben te vervullen, dient het aan de navolgende eisen te voldoen:
 
a) Moedig van aard en beheerst;
b) van goed zedelijk gedrag;
c) zelfstandig kunnen handelen in alle omstandigheden;
d) vrijwilliger, en getraind infanterist;
e) zeer sterk physiek. Voldaan moet worden aan een medische keuring door de garnizoensarts ter plaatse, dan wel Off. van Gez. van het onderdeel van 
   betrokkene volgens bijgaande "Medische keuringseisen voor parachutisten".
 
2. Personeel, dat gedurende de opleiding niet blijkt te voldoen en niet te handhaven is bij het stafpersoneel van de S.O.P., wordt hetzij teruggezonden naar het
   onderdeel van herkomst, hetzij naar een ander onderdeel, indien zulks nodig wordt geoordeeld door A.G.
 
II. ALGEMENE KEURINGSEISEN VOOR PARACHUTISTEN
 
1. Lengte, gewicht en borstmaten.
Lengte minder dan 1.60 M. of een gewicht minder dan 50 kg. of een borstomvang minder dan 75 cm. bij uitademing maakt afkeuring noodzakelijk.
 
2. Algemene keuringseisen voor prestaties, waartoe de man in staat moet zijn.
 
A. Algemene physieke toestand.
Geschikt om na oefening grote inspanning te kunnen verdragen en voldoende uithoudingsvermogen te bezitten voor het gevecht, een "Gevechtssoldaat".
Speciaal te letten op: leeftijd, lichaamsbouw, lichaamskracht, uithoudingsvermogen en energie.
 
B. Bovenste extremiteiten.
In staat 22 kg. tot ooghoogte op te lichten. In staat tot schieten met een geweer, tot bajonetvechten, tot handgranaatwerpen, tot graven en sterk genoeg om zware wagens te besturen. Geschikt voor een handgemeen.
Speciaal te letten op: kracht, grenzen der beweeglijkheid, een doelmatig gebruik van armen en schoudergordel.
 
O. Onderste extremiteiten.
In staat om 30 K.M. per dag te marcheren na volledige training. Geen afwijkingen aan voeten of benen, die den man belemmeren te staan, hard te lopen, te graven of te klimmen.
Speciaal te letten op: kracht, grenzen der beweeglijkheid en doelmatig gebruik van voeten, benen, bekkengordel en rug.
 
H. Horen.
In staat de fluisterspraak op zes meter met het ene oor en op drie meter met het andere oor te horen. Geen perferaties.
Speciaal te letten: gehoorscherpte en oorafwijkingen.
 
Z. Zien.
Visus 5/6 6(3/4) en 5/15 (1/3) zonder glazen.
Volkomen kleuronderscheidingsvermogen.
Speciaal te letten op: gezichtsscherpte, oogafwijkingen en K.O.V.
 
I. Intelligentie.
Intelligentie voldoende voor volledige velddienst en training met inbegrip van vakmans- of specialistenopleiding.
Speciaal te letten: Intelligentie.
 
S. Stabiliteit.
Emotioneel stabiel. Geen tekenen van psycho-neurose of andere afwijkingen der persoonlijkheidsstructuur.
Speciaal te letten op geestelijke evenwichtigheid en persoonlijkheidsstructuur.
 
III. BIJZONDERE KEURINGSEISEN VOOR PARACHUTISTEN.
 
Behalve aan de voorafgaande eisen moeten parachutisten voldoen aan de navolgende bijzondere keuringseisen:
 
1. Behendig, actief, lenig met sterke spieren en goede benen en in staat zijn zich te ontwikkelen tot een aanvalsgevechtsoldaat met individuele capaciteiten en
   zeer groot uithoudingsvermogen.
 
2. Leeftijd 18 tot en met 30 jaar.
 
3. Physieke eisen als volgt:
a) GEWICHT: niet boven 85 KG.
 
b) LENGTE: niet boven 1.80 M.
 
c) VISUS: Gezichtsscherpte, zonder bril, voor ieder oog afzonderlijk 5/5.
 
d) Bovenste EXTREMITEITEN: Ontwikkeling der armspieren moet beter zijn dan het gemiddelde.
 
e) Onderste EXTREMITEITEN: Platvoeten ongeschikt. Skelet moet beter zijn dan het gemiddelde, zo ook de ontwikkeling van de spieren.     
   Speciaal letten op enkels.
 
f) ZENUWSTELSEL: Afkeuren, indien er een duidelijk, zeer labiel zenuwstelsel bestaat. Ook bij een anamose van zenuwstoornissen.
 
g) BEENDEREN, GEWRICHTEN EN SPIEREN: Ongeschikt zijn personen met een vermindering der beweeglijkheid in enig gewricht, met een slechte onregel-
   matige ontwikkelde musculatuur, met onvoldoende bewegingscoordinatie met een asthenische habitus, of die niet behoorlijk atletische ontwikkeld zijn.
 
h) GEHOOR: Fluisterstem voor beide oren op zes meter afstand, Tubae Eustachius moeten voortreffelijk zijn. Perforaties of kleine littekens van de
   trommelvliezen moeten worden afgekeurd.
 
i) TANDEN: Militairen met valse tanden mogen niet springen; er moeten derhalve acht gezonde of reparabele elementen (waaronder minstens twee molaren) in
  de bovenkaak zijn, tevens een functioneel goede oclusie met de corresponderende elementen in de onderkaak.
 
j) VOORGESCHIEDENIS: Ongeschikt zijn personen, die lijden of geleden hebben aan: pijnlijke voeten, herhaalde traumata van knieen of enkels recente of oude
  fracturen met deformiteit, pijn of bewegingsbeperking, habituele luxaties, een recente ziekte of chronische ziekte. Herhaalde, goed genezen fracturen
  behoeven niet afgekeurd te worden.
 
k) GEESTELIJKE EN INTELLIGENTE STANDAARD: Personen met een goede reactie-snelheid zijn erg gewild. Zij, die een twijfelachtige intelligentie bezitten,
   moeten worden afgekeurd.
 
IV. OPLEIDING:
 
Duur der opleiding: +/- 4 maanden.
Begonnen wordt met: een commando training, bestaande uit het opvoeren van physieke capaciteiten door hindernisbanen, strombanen "silent-killing" road en fieldwork, Speedmarches, dagmarsen en meerdaagse oefeningen.
 
- Velddienst:
  het optreden in para-pelotons verband. Nachtoefeningen met uitgebreide training in gebruik van kaart en kompas (nacht-kompas-races) "Guerillawarfare".
- Boottraining:
  Na elementaire training met rubberboten en L.C.M.'s; oefeningen in landingen met daaraan sluitend enkele meerdaagse oefeningen.
- Springtraining:
  Na afloop hiervan wordt begonnen met de springtraining, bestaande uit de z.n. grondtraining (spring-zweep- en valtechniek) en het uitvoeren van de acht    
  brevetsprongen. Hiermede is de elementaire para-opleiding voltooid.
- Specialistentraining:
  Hieronder vallen de opleidingen voor 3" mortieren en vickers-peloton, de demolitie-sectie, sluipschutters en personeel IVG*, radio-telegrafisten en personeel 
  voor hulpverbandafdelingen.
 
Na voltooiing der opleiding wordt de cursist overgeplaatst naar de Para Cie.
 
_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
 
 
Behandeling verzoeken tot overplaatsing.
Gegadigden dienen een verzoek ik, c.q. verzoekstaat, langs de hiërarchieke weg bij ht HK-Directoraat CentraleOpleidinegn, Hoofd Wapenkantoor Paratroepen, waarbij moet worden gevoegd:
 
voor de KL.:
1. Afschrift controlelijst (2x)
2. Afschrift OvG dat betrokkene geschikt is bevonden voor parachutist (2x)
3. Een door betrokkene getekende verklaring, dat hij zich bereid verklaart voor overplaatsing 18 maanden bij de paratroepen te dienen (2x)
4. Beoordeling Cdt.
 
Voor het K.N.I.L.
1. Afschr. voorlopig stamboek (2x)
2. Als voor de K.L.
3. Als voor de K.L.
4. Als voor de K.L.
 
N.B.
De bereidverklaring is alleen bindend voor de dienst bij de paratroepen. Zo men om een of andere reden het Korps verlaat dan vervalt automatisch deze verbintenis.
 
 
= = = = = = = = = = = = = = = =
 
 
 
* Inlichtingen en Veiligheids Groep, de militaire inlichtingendienst
 
 
 
 
Terug naar 'Wat is nieuw?'
 
 
 
In een oude map met divers papierwerk trof ik een origineel document aan met betrekking tot de eisen zoals gesteld aan toekomstige leden van deze elite eenheid.
Hier een letterlijke weergave van de desbetreffende pagina's.