Het Depot
Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Kort chronologisch overzicht
1945
17 augustus - Bij monde van Sukarno wordt de onafhankelijkheid van Indonesië afgeroepen.   Na aanleiding hiervan ontstaan in het land diverse
                    grote en kleine strijdgroepen, deels ‘dankzij’ het voorbereidende werk dat tijdens de Japanse bezetting was verricht (o.a. de Peta en
                    Heiho).
 
25 augustus - Aanvang van de Bersiapperiode waarin, tijdens het door de Japanse capitulatie ontstane machtsvacuüm, extremistische elementen
                    Nederlanders in gevangenkampen aanvielen en in veel gevallen ( vaak letterlijk) afslachten. Gruwelijk voorbeeld hiervan is de aanval op
                    een vrachtwagenkonvooi van de RAPWI (Recovery of Allied Prisoners of War and Internees) met ruim honderd vrouwen en kinderen
                    dat werd aangevallen, in brand gestoken en uitgemoord.
 
oktober - Instelling van een centraal legerhoofdkwartier, Chef-staf werd Oerip Soemohardjo (voormalig majoor KNIL), start opbouw van het TRI,
             Tentara Republik Indonesia.
 
01 oktober - Eerste gecoördineerde actie van het TRI, gericht tegen een Britse troepencolonne op Midden-Java.
 
13 oktober - TRI vaardigt een proclamatie uit waarin wordt opgeroepen tot algehele guerrilla.
 
14 oktober - Vertrek van de kanonneerboot ‘Van Keersbergen’ en een flottielje van acht mijnenvegers naar Indië met vier in Engeland opgeleide
                  bataljons. Zes bataljons van de KL vertrekken binnen enkele dagen. 
    
18 oktober - Indonesië verwerpt voorstellen voor Gemenebest en eist volledige onafhankelijkheid.
 
24 oktober - Indonesië nodigt Britse en Amerikaanse delegaties uit om de toestand aldaar te bestuderen.
 
27 oktober - De Nederlandse regering geeft luitenantgouverneur-generaal  Van Mook opdracht onderhandelingen te voeren met nationalistische
                  leiders.
 
06 november - Van Mook herhaalt het aanbod van Koningin Wilhelmina uit 1942 (zelfbestuur binnen Nederlands gemenebest).
 
17 november - Onderhandeling tussen Van Mook, Sir Philip Christison (Gr. Br.) en Nationalisten eindigen zonder resultaat.
 
18 november - Britse troepen bezetten Semerang.
 
 
1946
30 januari - Generaal Van Oijen draagt het commando over aan Generaal Spoor.
 
03 februari - Nieuw overleg Engelsen en Nederlanders met Nationalisten.
 
10 februari - Nederlands aanbod zelfbeschikking Indië binnen Gemenebest.
 
14 februari - Schout-bij-nacht Pinke volgt lt.-admiraal Helfrich op als commandant van de Nederlandse vloot in Indië.
 
02 maart - Nederlandse troepen bezetten Bali.
 
08 maart - Nederlandse troepen bezetten de Soenda-eilanden.
 
09 maart - Drie Nederlandse bataljons komen aan in Batavia om de Engelse troepen af te lossen.
 
13 maart - Vredesonderhandelingen beginnen in Batavia.
 
30 maart - Besprekingen vorderen en worden in Den Haag voortgezet.
 
12 april - Britse troepen trekken zich terug.
 
02 mei - Voorlopige overeenkomst: Indonesische Republiek onder Nederlandse soevereiniteit.
 
29 juni - Soekarno kondigt staat van beleg af.
 
08 juli - Nederlandse mariniers landen op Madoers.
 
24 september - Het troepentransportschip ‘Boissevain’ vertrekt met 3.000 man van de 7-december divisie     naar Indië.
 
14 oktober - Ondertekening wapenstilstand te Batavia.
 
29 oktober - Het laatste contingent van de 7-december divisie, groot 1.880 man, vertrekt naar Indië.
 
15 november - Overeenkomst van Liggadjati komt tot stand.
 
1947
07 januari - Indië accepteert Nederlands ultimatum dat de Republikeinse troepen Palembang en het gebied rondom (binnen een straal van 25 km)
                  onmiddellijk moet verlaten.
 
17 maart - Premier Shahrir verzet zich tegen het verdrag van Linggadjati.
 
19 maart - Nederlandse troepen bezetten Modjokerto op Java.
 
03 mei - De Republikeinse regering publiceert een besluit waarbij Sumatra een autonoom gewest wordt.
 
06 juni - De Republikeinse leiders accepteren een Nederlands voorstel voor een interim regering, die belast zal worden met de voorbereiding van de
            vestiging van de Indonesische Republiek.
 
08 juli - Het voorstel van een Nederlands-Indonesische politiemacht wordt afgewezen.
 
21 juli - Om 00.00 uur begint de eerste politionele actie (operatie PRODUCT). In Batavia worden Republikeinse gebouwen bezet. Ambtenaren worden
            onder arrest gesteld. De Nederlandse Luchtmacht stelt op Java en Sumatra de vliegvelden buiten gebruik.
 
03 augustus - Van Mook geeft opdracht tot staakt-het-vuren, overeenkomstig een VN-resolutie.
 
04 augustus - Soekarno geeft het bevel tot staakt-het-vuren.
 
07 augustus - Aan de VN wordt om bemiddeling verzocht.
 
08 september - Premier Gerbrandy krijgt een spreekverbod omdat hij Van Mook de suggestie deed naar goeddunken te handelen.
 
25 september - Als de toestand in Indië het toestaat, zal de sterkte van de troepen binnen een jaar worden verminderd (KL tot 50.000 en de KM tot
                     15.000 man).
 
30 november - Bepaling van het M.v.O.: vrijwilligers voor Indië worden alleen uitgezonden als ze voor twee  jaar tekenen.
 
08 december - Onderhandelingen Nederland – Indië op de “Renville”, een Amerikaans schip.
 
1948
07 januari - Terugkeer in Nederland van de onderhandelingsdelegatie.
 
17 januari - Op de “Renville” wordt een wapenstilstand getekend (de Renville overeenkomst).
 
03 februari - Koningin Wilhelmina wendt zich tot de bondgenoten en maakt bekend dat Indië een vrije federatieve staat zal worden.
 
10 februari - Het eerste bataljon vrijwilligers keert terug naar Nederland.
 
09 maart - Onder leiding van Van Mook wordt de voorlopige federale regering van Indonesië geïnstalleerd.  
                 
27 mei - In Bandoeng begint een conferentie van alle vertegenwoordigers van de deelstaten om tot de oprichting van de Verenigde Staten van
             Indonesië te komen.
 
16 juni - Nederland stopt de besprekingen met Indonesië.
 
23 juni - Nederland en Indonesië hervatten de besprekingen op basis van gelijkheid.
 
18 september - Communistische opstandelingen veroveren Madiun op Midden Java en roepen een  communistische noodregering uit.
 
30 september - Republikeinse troepen ‘heroveren’ Madiun.
 
29 oktober - Koningin Wilhelmina tekent de noodwet waarin het bestuur over Indië voorlopig wordt geregeld. Minister Beel wordt de vertegen-
                  woordiger van de Kroon.
 
19 december - Om de, na de opstand in Madiun ontstane chaos in het TNI enigszins te herstellen, geeft de TNI commandant Java opdracht tot het
                     houden van grootschalige oefeningen. Nederlandse troepen beginnen 2e politionele actie (Operatie KRAAI). Op Java en Sumatra
                     worden talloze plaatsen bezet, luchtlanding op het vliegveld van Djokjakarta (de republikeinse hoofdstad).      
                                  
20 december -  Na de spectaculaire actie van para’s wordt de Republikeinse regering, met o.a. Soekarno en Hatta, geïnterneerd.
 
24 december - De VN nemen een resolutie aan waarin aan Nederland wordt gevraagd de militaire operaties e staken en de Nationalistische leiders vrij
                      te laten.
 
31 december - Politionele acties officieel gestaakt omdat het doel op Java is bereikt.
 
1949
04 januari - Premier Drees gaat voor een vredesmissie naar Indië.
 
05 januari - Politionele actie op Sumatra officieel gestaakt.
 
11 januari - VN afgevaardigde Jessup eist terugtrekking van de Nederlandse troepen en vrije verkiezingen voor een Indonesische regering.
 
21 januari - De VS, China, Cuba en Noorwegen dienen een resolutie in tot staakt-het-vuren op Java en Sumatra, terugtrekking van de Nederlandse
                 troepen en de vorming van een Indonesische federatie.                              

22 januari - De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Stikker, verwerpt deze resolutie.
 
28 januari - De resolutie wordt in de VN aangenomen, Nederland moet deze uitvoeren voor zover dit verenigbaar is met haar eigen verantwoordelijk-
                 heid.
 
11 februari - De VN commissie keert terug uit Indië. De Nederlandse Minister voor Overzeese Gebiedsdelen, Sassen, dient ontslag in.
 
28 februari - De Republiek weigert aan de onderhandelingen in Den Haag deel te nemen.
 
03 maart - De Nederlandse regering deelt de VN mede de resolutie niet volledig te kunnen uitvoeren.
 
10 maart - Nederland verklaart niet bereid te zijn tot verdere concessies.
 
14 maart - Nederland verklaart bereid te zijn tot een Ronde Tafel Conferentie.
 
18 maart - VN waarnemers raken in Indië bij een guerrilla aanval gewond.
 
31 maart - Op voorstel van Australië en India wordt de Indische zaak in behandeling gegeven bij de Algemene Vergadering van de VN.
 
08 mei - Protesten tegen demobilisatie van o.a. de 7-december divisie.
 
25 mei - Generaal Spoor overlijdt plotseling in Batavia aan de gevolgen van een hartaanval.
 
08 juni - Met de ‘Grote Beer’ arriveren weer 1.200 militairen vanuit Nederland in Indië.
 
24 juni - Nederlandse troepen beginnen ontruiming Djokjakarta.
 
29 juli - Overeenkomst tussen Nederland en Indonesië over staakt-het-vuren.
 
11 augustus - Bevel staakt-het-vuren van kracht.
 
23 augustus - Opening Ronde Tafel Conferentie (R-T-C) in Den Haag.
 
02 oktober - Eerste contingent van de 7-december divisie (2.700 man) repatrieert.
 
16 oktober - Op Midden-Java botsingen tussen Nederlandse en Indonesische troepen.
 
02 november - Tijdens de R-T-C  wordt de voorlopige soevereiniteitsoverdracht geregeld.
 
21 november - Het parlement van Oost-Indie houdt vast aan zelfbeschikking.
 
23 november - Officieren en onderofficieren van het KNIL worden toegelaten tot de KL.
 
14 december - 16 deelstaten ondertekenen statuten van de voorlopige Verenigde Republiek van Indonesië.
 
16 december - Soekarna wordt de president van de Republiek.
 
18 december - Benoeming van Hatta tot eerste premier van de Republiek.
 
21 december - De Tweede Kamer aanvaardt de soevereiniteitsoverdracht waarna Koningin Juliana deze ondertekent.

29 december - Overdracht van de Nederlandse Marinebases aan Indonesië.