Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
Soldaat 1e klasse Spandri
Militaire Politie
Korporaal
Infanterie
Brigadier
Vechtwagens
(driehoek uit eboniet)
Sergeant der 2e klasse
Militair Geneeskundige Dienst
Wachtmeester
Cavalerie
Sergeant Marechaussee
(bijzonder rangonder-scheidingsteken van een onderofficier die al voor 1942
tot dit korps behoorde)
Sergeant-majoor
Genie
(driehoek uit leer)
Adjudant-onderofficier
Leger Technische Dienst
Onderluitenant
Motor Transportdienst
Vaandrig
K M A
Vaandrig
CORO
Corps Opleiding Reserve Officieren
2e Luitenant
Militaire Politie
1e Luitenant
Militaire Luchtvaart
Kapitein
Infanterie
(geborduurde sterren)
Aalmoezenier
in de rang van majoor
Dirigerend officier
van Gezondheid 3e Klasse
Prins Bernhardbataljon 1

Luitenant-kolonel
Militarie Administratie
Kolonel
Generale Staf
Volgende pagina
Overzicht
rangonderscheidingstekens
KNIL
Rang onderscheidingstekens
Generaal KNIL
Sergeant-majoor
Marechaussee
(zie toelichting bij de sergeant links)
Sergeant
Leger Technische Dienst