Het Vergeten Leger
Nederlandsch Indië 1945-1950
    Militaire tijdschriften 1945 - 1950
 
I         Algemene periodieken van de krijgsmacht
 
1    Het Lichtspoor
    Blad voor de Nederlandse strijdkrachten
    Den Haag 1947 - 1951
    wekelijks, opvolger van Pen Gun
2   Mededelingenblad Bond Militairen uit Indië
    In deze bond waren alle OVW 'ers opgenomen
    Zutphen 1948 - 1951
    onregelmatig, later maandelijks
3   Pen Gun
    Weekblad voor de Nederlandse strijdkrachten
    Den Haag 1945 - 1946
    wekelijks
4   Wapenbroeders
    Blad voor de Nederlandse strijdkrachten in Nederlands-Indie
    Batavia 1946 - 1950
 
II       Brigadekranten
 
5   De Demon
    Lijfblad van de Y-brigade
6   Kerkbode
    Blad uitgegeven voor de protestantse militairen van de 2e infanteriebrigade '7-december'                                      divisie en de vliegbasis Kalidjati 1947
7   Open Vizier
    Bijlage van de Padang-bode voor militairen in het territorium Midden-Sumatra.
           Uitgave van de Dienst Legercontacten U-Brigade Padang.
    Ondertitel later gewijzigd in: Contactorgaan van de U-Brigade
    1946-1949
8   De Tijger
    Weekblad van de T-Brigade.
    1946-1949, Semerang, wekelijks, later onregelmatig
    Nr 142 is een speciaal nummer t.g.v. het drie-jarig bestaan van de Brigade
9   De Warak
    Brigadeblad van de W-Brigade
10  Op de Korel
    Orgaan van de V-Brigade
 
III      Regionale bladen
 
11  Flamboyant
    Maandblad voor onderdelen ressorterend onder Kwartiermeester Generaal gelegerd te                                  Batavia. Uitgave van het Bureau Sociale Dienst HK-KMG
           1949, Batavia, maandelijks
12  De Groene E.M-er
    Overzeese editie, weekblad voor het garnizoen van Poerwakarta.
    1949, Poerwakarta, wekelijks.
13  De Grijze E.M-er
    Voortzetting van 12
    1949 (?)
14  Klewang
    Weekblad voor de troepen op Sumatra. Uitgave van de Legervoorlichtingsdienst.
    1946-1950, Medan, wekelijks
15  De Wacht
    Blad voor alle militairen in Oost-Indië, Borneo en Nieuw-Guinea.
    1947-1949, Makassar, onregelmatig, later maandelijks.
 
IV____Bataljonskranten en Compagnieskranten (per regiment)
 
    1e regiment
16  De Witte Ram
    Orgaan van 1-1 R.I.
17  Bataljons-Courant
    Bataljonsblad van 1-1 R.I. Drenthe ca. 1947-1949
18  Bataljonskrant 4-1 R.I.
    1948, Palembang, maandelijks
19  Fiere eendjes
    Bataljonskrant 4-1 R.I. Voortzetting van 18
    1948-1949, Palembang, maandelijks.
 
    2e regiment
20 De Gong
    Maandblad 4-2 R.I.
    Medan, maandelijks
21 Bataljons-contactblad 402
    Blad van 402 BI )6-2 R.I.
 
    3e regiment
22 Bataljonsbeton
           Bataljonsblad van 1-3 R.I.
           ca. 1947-1949
23 Zoompost
           Orgaan van 3-3 RI. Gedurende de jaren 1946-1947 opgenomen als bij-blad in de Klewang (zie 14). In                  de periode 1947-1949 een afzonderlijke uitgave.
           1946-1947 onregelmatig
           1947-1949 Deli, tweewekelijks
           Nummer 46 (1947) is een jubileumuitgave t.g.v. het 1-jarig bestaan van de Z-brigade.
24 Kijk in de Pot
           Bataljonskrant 5-3 RI
           1948-1950, Palembang, onregelmatig
           In totaal verschenen er 12 nummers.
 
          4e regiment
25 De Echo
           Orgaan van 4-4 RI
 
          5e regiment
26 Boeaja
           Bataljonsblad 1-5 RI, 4 AAT, V VA, 1-2 VEW
           1947-1949 Poerwokerto, maandelijks
27 Bataljonsnieuws II-5 RI
           De eerste afleveringen werden uitgegeven aan boord van het troepenschip s.s. Nieuw Amsterdam
           1945-1946 Soerabaja, wekelijks
28 Regenboog
           Bataljonskrant 3-5 RI
           1947-1949 Soerabaja, maandelijks
           1 juli 1948 jubileumnummer t.g.v. het 2-jarig bestaan van 3-5 RI
           1 juli 1949 jubileumnummer t.g.v. het 3-jarig bestaan van 3-5 RI
29 Mortier van 5
           Blad van 5-5 RI
    1947-1950 Poerwokerto, later Semarang, onregelmatig
30 De Boenderbode
    Peletonsblad 1-2-5-5 RI     
31  De Vuurvlieg
    Orgaan van 6-5 RI
    1949-1950, onregelmatig
 
   6e regiment
32 ´Ons bataljon´
     Bataljonskrant van 3-14 (3-6 RI) en 4-14 (4-6 RI), vanaf nummer 6 ook van 5-6 RI
     1947-1949 Maastricht, maandelijks
 
    7e regiment
33  De OVW'ers
     Orgaan van 4-2-7 RI
 
    8e regiment
34  Het Veluwse bataljon
     Blad van 1-8 RI
Jubileumnummer 1945 - 15 juni - 1947, uitgegeven bij de herdenking te Padang Sumatra
35  Vier-acht op wacht
Bataljonskrant van 4-8 RI
1947-1948 Batavia
 
9e regiment
36  Us pompelbled
Blad van het bataljon 'Friesland' (1-9 RI)
1947-1949 Bandoeng, tweewekelijks
37  De Rimboetroost
Orgaan van 3-9 RI
38  De Seer Oprechte Steenwijker
Orgaan van 4-9 RI
39  De Koerier van '9e
Orgaan van 5-9 RI
40  Rimboespionnetje
Bataljonsblad van 5-9 RI
1948 onregelmatig
41   Plan-Plan
Bataljonsblad van  5-9 RI  Voortzetting van Rimboespionnetje
1948-1949 Palembang, maandelijks
42  Vitamine C
Orgaan van 1-5-9 RI
1949
Waarschijnlijk zijn van dit tijdschrift een of twee nummers verschenen.
            Wordt genoemd in laatste nummer van Plan-Plan.
 
10e regiment
43  De Kei
Orgaan van 2-10 RI
 
44  Weekblad van en voor Vijf-Tien
Orgaan van 5-10 RI
 
11e regiment
45  4-11 R.I. Bataljonscourant
Orgaan van 4-11 RI
 
12e regiment
46  Rimboe Koerier
Bataljonskrant 1-12 RI
1947-1949
47  In het vizier
Bataljonsorgaan van 3-12 RI
1947-1949 Batavia, maandelijks
 
14e Regiment
Zie 6e Regiment
 
15e Regiment
48  Het blijvertje
Orgaan van 1-15 RI
 
Regiment Stoottroepen
49  De Stoot
Orgaan van het 1e Bataljon Regiment Limburg, Stoottroepen
1945-1948 Sittard/Semarang tweemaandelijks, later in Indie vanaf december 1946 onregelmatig
50  Karamita
Bataljonskrant van 3 RS (later 7-RS)
1947-1949
Titel later gewijzigd in Tam-Tam (zie 51)
51  Tam-Tam
Bataljonskrant van 3 RS (7-RS)
1947-1949
Voortzetting van Karamita
52  Vliegende stoter
Bataljonsblad van het 5e Bataljon Regiment Stoottroepen
1949
 
Garderegiment Jagers
53  De Jager
Orgaan van het 1e Bataljon van het Regiment Jagers
1945-1948 Batavia, weekelijks
54  Het Jagertje
Weekblad van het 3e Regiment Jagers
Batavia weekelijks
In 1947 verscheen een jubileumnummer t.g.v. het 118-jarig bestaan van het regiment Jagers
55  Jagerklanken
Maandelijks orgaan van het 4e Bataljon Regiment Jagers
1948-1949 Soerabaja, maandelijks
56  Jagerorgaan
Orgaan van het 5e Bataljon Garderegiment Jagers
1848-1949 Makassar, onregelmatig
 
Garderegiment Grenadiers
57  Granaat
Orgaan van het 3e Bataljon Garderegiment Grenadiers
In 1948 en 1949 verschenen speciale jubileumnummers t.g.v. de 119e en 120e verjaardag van het
            Garderegiment Grenadiers. Het laatste nummer verscheen met als ondertitel: 'Maandblad 4e Bataljon                     Garderegiment Grenadiers'.
1946-1949 Buitenzorg, weekelijks
 
Garderegiment 'Prinses Irene'
58  De Rimboe-express
Orgaan van 4e Bataljon Garderegiment Prinses Irene
59  De Muskiet
Pelotonsblad van 3-3-6 Bataljon Garderegiment Prinses Irene
 
V ___Periodieken van wapens en dienstvakken
 
Aan-en afvoertroepen
60  De Bergjager
Orgaan van de 14e Cie AAT
61   De Bougi
Orgaan van 1-1 AAT
62  De Koppeling
Orgaan van de 36e Cie AAT
63  Contact
Maandblad voor de AAT-2e Afdeling. Aangeboden door de Donateurssectie van de 'Bougies'
1947-1949 Amsterdam, maandelijks
 
Artillerie
64  Ons Regimentsdoel
Orgaan van de 6e RVA
1947-1950 Batavia, maandelijks, later driemaandelijks
65  Voltreffer
Maandblad van 1-12 RVA
1949 Soerabaya, maandelijks
 
Cavalerie
66  De Koepel
Orgaan van 3e Esk. van de 2e Afdelinmg van het Regiment Huzaren van Boreel
 
Militaire politie
67  Bedoek
Orgaan van het Korps Militaire Politie
1946-1949 Batavia, maandelijks
 
Leger Technische Dienst
68  L.T.D.-nieuws
Publicatie van het directoraat LTD te Batavia
1947-1949 Batavia, maandelijks
 
Verplegings- en Transportdienst
69  V.T.D-maandblad
Blad voor militairen ingedeeld bij de Verplegings- en Transportdienst in Indonesie.
1949 Batavia, maandelijks
 
VI___Periodiek van de Mariniersbrigade
 
70   Ik zal handhaven
Weekblad van de 1e Mariniersbrigade
1945 Soerabaja, wekelijks
 
 
    
   
 
I
Algemene periodieken:
1 - 4
 
II
Brigadekranten:
5 - 10
 
III
Regionale bladen:
11 - 15
 
IV
Bataljonskranten en
Compagnieskranten
(per regiment)
16 - 59
 
V
Periodieken van wapens en dienstvakken
60 - 69
 
VI
Periodiek van de Mariniersbrigade
70